Regulamin

Regulamin sklepu kalendarzowy.pl

Rozdział I

Przepisy Ogólne

§ 1

Przepisy wstępne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa warunki funkcjonowania sklepu o nazwie kalendarzowy.pl, dostępnego w sieci Internet pod adresem www.kalendarzowy.pl, zwanego dalej w Regulaminie „Portalem”, w tym w szczególności warunki korzystania z Portalu przez jego Użytkowników w rozumieniu § 2 pkt. 4, ich prawa i obowiązki, a nadto prawa i obowiązki Administratora Portalu.
 2. Użytkownik korzystający z Portalu akceptuje całość postanowień Regulaminu, zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wynikających z niego zasad oraz przyjmuje do wiadomości, że rejestracja w Portalu oraz korzystanie z niego może odbywać się wyłącznie w zgodzie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Niniejszy Regulamin nie uchybia obowiązkom Użytkowników wynikającym z innych dokumentów określających prawa i obowiązki Użytkowników.

§ 2

Definicje

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Portal – witryna internetowa dostępna pod adresem domenowym www.kalendarzowy.pl wraz z funkcjonalnością sklepu internetowego oraz pozostałymi funkcjonalnościami, do której wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, przysługują w sposób wyłączny Administratorowi, przez niego zarządzana i udostępniana Użytkownikom oraz innym podmiotom na zasadach określonych w Regulaminie;
 2. Administrator – „FILIPO” Filip Orlicki z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rozłogi 2a, 01-310 , wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem 497188, NIP 527-250-10-61, REGON 142093879. Przez Administratora rozumie się także osoby umocowane do działania w jego imieniu, w tym w szczególności pracowników Portalu;
 3. Towar – przedmiot lub przedmioty materialne (rzeczy), a także usługi, dostępne w Portalu;
 4. Użytkownik – osoba fizyczna nieograniczona w zdolności do czynności prawnych, zarejestrowana w Portalu, po spełnieniu warunków wynikających z Regulaminu, której Administrator umożliwił korzystanie z Portalu w zakresie umożliwiającym dokonywanie transakcji kupna Towarów;

Rozdział II

Zasady funkcjonowania Portalu

§ 3

Rejestracja w Portalu

 1. W celu uzyskania statusu Użytkownika osoba korzystająca z Portalu obowiązana jest dokonać rejestracji, z wykorzystaniem formularza rejestracyjnego udostępnionego w Portalu. Rejestracja w Portalu wymaga podania co najmniej następujących danych: w przypadku osób nieprowadzących działalności gospodarczej – imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy lub adres e-mail; w przypadku innych podmiotów – nazwa, dokładny adres siedziby, adres korespondencyjny, numer NIP […] Zakres informacji wymaganych do skutecznej rejestracji może być każdorazowo szczegółowo określony przez Administratora w formularzu rejestracyjnym, przy czym zakres ten może być w szczególności odmiennie ukształtowany dla Użytkowników prowadzących oraz dla Użytkowników nieprowadzących działalności gospodarczej.
 2. Dokonując rejestracji w Portalu osoba rejestrująca oświadcza, że ma pełną zdolność do czynności prawnych i jest zdolna do zawarcia prawnie skutecznej umowy sprzedaży Towaru.
 3. Dokonując rejestracji w trybie określonym w ust. 1 powyżej Użytkownik zobowiązany jest do podania wyłącznie prawdziwych danych.
 4. Warunkiem rejestracji w Portalu jest zapoznanie się przez osobę dokonującą rejestracji z postanowieniami niniejszego Regulaminu i akceptacja jego warunków w całości.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do zapewnienia aktualności danych podanych przy rejestracji przez cały okres, w którym jego dane znajdują się w bazie danych Administratora. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikłe z podania nieprawdziwych, nierzetelnych lub nieaktualnych danych Użytkownika.
 6. Użytkownik nie ma prawa udostępniania swego konta osobom trzecim.
 7. Użytkownik nie ma prawa korzystania z konta innego użytkownika.
 8. Użytkownik ma prawo w każdym czasie do likwidacji (usunięcia) swojego konta.
 9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. W celu właściwego korzystania z Portalu Użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych (Internet Explorer 8, FireFox 3, Opera 12, Chrome 4 lub wyższych) oraz dostęp do sieci Internet.
 11. Administrator świadczy następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
 12. dostęp do funkcjonalności sklepu internetowego, umożliwiającego składanie zamówień na Towary oraz obsługę posprzedażną,
 13. Rozpoczęcie świadczenia usług drogą elektroniczną odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną.

§ 4

Prawa i obowiązki Użytkowników

 1. Użytkownik zobowiązuje się w toku korzystania z Portalu do przestrzegania wszystkich postanowień niniejszego Regulaminu, polityk, programów oraz innych dokumentów składających się na warunki korzystania z Portalu oraz do działania w zgodzie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 2. Użytkownik zobowiązuje się w toku korzystania z Portalu do nie podejmowania jakichkolwiek działań mogących, chociażby pośrednio, prowadzić do powstania po stronie Administratora jakiejkolwiek szkody, majątkowej lub niemajątkowej, w tym w szczególności zachowań mogących rodzić odpowiedzialność Administratora wobec jakichkolwiek osób trzecich lub narażających dobre imię Administratora lub wartość lub renomę marki Portalu na jakikolwiek uszczerbek. W szczególności Użytkownik zobowiązany jest do nie podejmowania jakichkolwiek działań polegających na modyfikowaniu Portalu, wprowadzaniu wirusów oraz innego rodzaju szkodliwego oprogramowania.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do respektowania praw autorskich Administratora do Portalu oraz wszystkich jego części, a także do respektowania praw autorskich innych Użytkowników. Użytkownik zobowiązuje się także do respektowania praw Administratora do wszelkich znaków towarowych, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń podlegających ochronie na podstawie przepisów ustawy - Prawo własności przemysłowej.

§ 5

Administrator

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki niezgodnych z prawem, Regulaminem lub innymi ogólnymi warunkami umownymi działań Użytkowników.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki niedziałania Portalu lub jego części wywołane okolicznościami, które nie są od niego bezpośrednio zależne, w szczególności wywołane siłą wyższą, awarią urządzeń lub oprogramowania, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich.

§ 6

Ochrona praw autorskich Administratora

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że całość praw autorskich oraz wszystkie znaki towarowe związane z Portalem przynależą Administratorowi.
 2. Portal oraz jego poszczególne części, w tym jego ogólna wizualizacja (layolut), wybór i rozmieszczenie oraz funkcjonalności poszczególnych modułów, rozwiązania nawigacyjne, wybór, układ i wygląd poszczególnych elementów oraz treści prezentowanych w Portalu, elementy graficzne i multimedialne oraz dźwiękowe podlegają ochronie prawnej, w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Ochrona ta rozciąga się na wszelkie materiały udostępniane Użytkownikom w toku aktywności Portalu, w szczególności z wykorzystaniem poczty elektronicznej. Działania polegające na modyfikowaniu, kopiowaniu, dystrybucji, przekazywaniu, wyświetlaniu, przesyłaniu, przedrukowywaniu, sublicencjonowaniu, tworzeniu zbiorczych prac z materiałów bez uprzedniej, pisemnej zgody Administratora jest niedozwolone i skutkować będzie podjęciem przez Administratora stosownych kroków prawnych.

§ 7

Zawieszenie i usunięcie konta Użytkownika

 1. Administratorowi przysługuje prawo do zawieszenia i/lub usunięcia konta Użytkownika, w przypadkach naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek postanowień przepisów prawa, Regulaminu lub innych dokumentów określających prawa i obowiązki Użytkownika. Administrator nie jest zobowiązany do uprzedniego ostrzegania Użytkownika ani wzywania go do zaniechania niedozwolonych naruszeń. Nie ponosi też odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu zawieszenia lub usunięcia konta Użytkownika.
 2. Przez zawieszenie konta Użytkownika należy rozumieć także prawo Administratora do nie przyznania lub cofnięcia dostępu do wybranych części Portalu lub jego wybranych funkcjonalności.
 3. Zawieszenie konta Użytkownika następuje na czas każdorazowo ustalony przez Administratora. Zawieszenie konta Użytkownika nie wyklucza usunięcia konta tego samego Użytkownika, bez przywracania mu dostępu do Portalu.
 4. W przypadku wyrządzenia przez Użytkownika - wskutek działań niezgodnych z Regulaminem lub przepisami prawa powszechnie obowiązującego - szkody Administratorowi lub wywołania odpowiedzialności odszkodowawczej Administratora wobec jakichkolwiek osób trzecich Użytkownik zobowiązany jest pokryć wyrządzoną szkodę w pełnej wysokości i/lub zwolnić Administratora od odpowiedzialności wobec osób trzecich w całości.

§ 8

Opłaty

 1. Rejestracja w Portalu i korzystanie z niego przez Użytkowników jest nieodpłatne, chyba że Regulamin lub inny dokument określający prawa i obowiązki stron stanowi inaczej.
 2. Użytkownik ponosi koszty nabycia Towarów oraz koszty ich dostawy.
 3. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Blue Media S.A, www.bluemedia.pl.

§ 9

Zwrot Towaru

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn w terminie 10 dni od dnia otrzymania Towaru. Do zachowania 10-dniowego terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres Administratora przed jego upływem.
 2. Uprawniony do odstąpienia od umowy Użytkownik będący konsumentem zobowiązany jest dokonać zwrotu Towaru na adres Administratora w stanie niezmienionym, to jest bez braków, uszkodzeń lub przeróbek, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 3. Skuteczne odstąpienie od umowy przez Użytkownika będącego konsumentem upoważnia Administratora do zwrotu wpłaconej przez Użytkownika za Towar kwoty. Zwrot dokonywany jest na rachunek Użytkownika, z którego dokonał on zapłaty za Towar. Zwrot winien nastąpić w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od dnia otrzymania przez Administratora od Użytkownika kopii/skanu oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży wraz z kopią/skanem dowodu nadania oświadczenia przesyłką poleconą na adres Sprzedawcy.
 4. Użytkownik będący konsumentem przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z treścią art. 10 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w przypadku Towarów, które z uwagi na swój charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu. Przepisów powyższej ustawy o prawie do odstąpienia od umowy nie stosuje się również w przypadku nabycia przez Użytkownika artykułów spożywczych dostarczanych okresowo przez sprzedawcę do mieszkania lub miejsca pracy konsumenta. 

§ 10

Reklamacje dotyczące Towaru

 1. W przypadku Użytkowników prowadzących działalność gospodarczą Administrator odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny.
 2. W przypadku Użytkowników będących konsumentami Administrator ponosi odpowiedzialność za niezgodność Towaru z umową w zakresie określonym w przepisach ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.
 3. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, Użytkownik może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
 4. W każdym przypadku wystąpienia wad lub niezgodności Towaru z umową Użytkownik winien zgłosić pisemną reklamację Administratorowi. Użytkownik traci uprawnienia z tytułu niezgodności towaru żywnościowego z umową, jeżeli nie zawiadomi o tym Administratora niezwłocznie po stwierdzeniu niezgodności towaru z umową, jednak nie później niż:
 5. w terminie 3 dni od dnia otwarcia opakowania w przypadku towaru paczkowanego w rozumieniu art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409):

            i.            oznakowanego terminem przydatności do spożycia lub datą minimalnej trwałości, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia;

          ii.            dla którego nie określa się daty minimalnej trwałości albo terminu przydatności do spożycia;

 1. w terminie 3 dni od dnia sprzedaży lub otrzymania towaru - w przypadku towaru sprzedawanego luzem, odmierzanego w miejscu zakupu lub dostarczanego do miejsca zamieszkania kupującego.
 2. Zawiadomienie Administratora o stwierdzeniu niezgodności z umową powinno nastąpić nie później niż przed upływem daty minimalnej trwałości towaru lub terminu jego przydatności do spożycia. Warunek ten nie odnosi się do towarów wymienionych w ust. 4 powyżej, dla których nie została ustalona data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia.
 3. Reklamacja powinna zostać złożona na adres Administratora a nadto określać przyczynę złożenia reklamacji oraz określać zakres żądania Użytkownika, zaś w przypadku Użytkowników będących konsumentami - określać wolę takiego Użytkownika co do żądania naprawy albo wymiany na nowy Towar. Użytkownik zobowiązany jest czytelnie podpisać reklamację.
 4. Administrator rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
 5. W razie uwzględnienia przez Administratora reklamacji dotyczącej niezgodności Towaru z umową Administrator, według wyboru Użytkownika będącego konsumentem nieodpłatnie naprawi lub dostarczy nowy niewadliwy egzemplarz Towaru, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku, gdy naprawa lub dostarczenie nowego niewadliwego Towaru nie są możliwe Użytkownik będący konsumentem może żądać stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy sprzedaży. Wszelkie należności wynikające z obniżenia ceny lub w przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Administrator zwraca Użytkownikowi na rachunek bankowy, z którego Użytkownik dokonał płatności lub w inny sposób, wskazany w reklamacji.
 6. Administrator odpowiada za niezgodność Towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Użytkownikowi będącemu konsumentem. Termin biegnie na nowo w razie wymiany Towaru.

§ 11

Reklamacje dotyczące funkcjonowania Portalu

 1. Użytkownik może złożyć reklamację Administratorowi, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie w zakresie w jakim realizuje je Administrator nie są realizowane lub realizowane są wadliwie.
 2. Reklamację składa się w formie pisemnej lub w drodze elektronicznej na adres Administratora. Reklamacja powinna dokładnie określać osobę składającą reklamację oraz zawierać dokładny opis zastrzeżeń.
 3. Jeżeli zawarte w reklamacji dane bądź informacje nie są w ocenie Administratora wystarczające dla rozpatrzenia reklamacji Administrator zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Reklamację rozpoznaje się w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, a w wypadku gdy reklamacja wymaga uzupełnienia w trybie ust. 3 powyżej, od dnia uzupełnienia. Administrator może nie rozpatrywać reklamacji, jeżeli od daty ujawnienia się jej przyczyny upłynęło więcej niż 90 dni.
 5. Odpowiedzi na reklamację Administrator udziela na adres poczty elektronicznej wskazany przy rejestracji przez Użytkownika.

Rozdział III

Postanowienia końcowe

§ 12

 1. Użytkownicy zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących funkcjonowania Portalu, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Administratora.
 2. Wszystkie ceny Towarów podawane w Portalu są cenami brutto.
 3. Działalność Portalu podlega w całości prawu polskiemu.
 4. W razie zaistnienia jakichkolwiek sporów związanych z usługami świadczonymi przez Administratora na podstawie niniejszego Regulaminu strony będą dążyły w pierwszej kolejności do polubownego rozstrzygnięcia sporu. Spory sądowe poddane będą rozstrzygnięciom właściwego sądu powszechnego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2015

ZAŁĄCZNIK 1. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 1. Firma „FILIPO” Filip Orlicki w Warszawie, jako administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda samych Użytkowników, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych niezbędnych w celu realizacji oraz rozliczenia usług świadczonych przez Administratora.
 3. Osoby fizyczne nieprowadzące w ramach Portalu działalności gospodarczej w celu rejestracji, powinny wypełnić formularz rejestracyjny poprzez podanie: swojego imienia i nazwiska, adresu dostawy zamówienia wraz z nazwą kraju, adresu e-mail, numeru telefonu kontaktowego, numeru konta bankowego, nazwy, pod którą osoba rejestrująca zamierza występować w Portalu oraz hasła. W przypadku rejestracji osoby fizycznej korzystającej z Portalu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w celu rejestracji wymaganymi danymi są: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu kontaktowego, numer konta bankowego, pełna nazwa (firmy) podmiotu rejestrowanego, numer NIP oraz adres jego siedziby wraz z nazwą kraju. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne. Podanie powyżej wymienionych danych jest konieczne do zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług w ramach Portalu.
 4. Administrator zapewnia Użytkownikom, w szczególności, prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Portalu, w tym celu obowiązany jest wysłać na adres email Portalu stosowną wiadomość. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeżeli Użytkownik ten nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora lub naruszył Regulamin bądź obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
 5. Dane podawane przez Użytkownika są zbierane i wykorzystywane dla realizacji umów sprzedaży, celów księgowych, prezentowania aktualnej oferty Portalu drogą mailową (w przypadku wyrażenia zgody) oraz do kontaktowania się z Użytkownikiem w ramach obsługi Portalu oraz do innych czynności związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług w ramach Portalu. Administrator udostępnia dane osobowe Sprzedawcom wyłącznie dla celów związanych z realizacją transakcji w postaci wysyłki Towaru. Sprzedawcy udostępniane są wyłącznie takie dane jak: imię i nazwisko Kupującego i/lub nazwa firmy, ulica, numer domu, kod pocztowy, państwo.
 6. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą Użytkownika.
 7. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Administrator stosuje pliki cookies.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl